Vergadering Gemeenteraad 26-05-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake Kadernota 2012 Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2010

7 Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Telefoonstraat 39, Venhorst

8 Raadsvoorstel inzake Wegbeheerplan Boekel 2011-2015

9 Raadsvoorstel inzake beleidsnotitie erfbeplantingen

10 Raadsvoorstel inzake Grondbedrijfrapportage 2011

11 Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet t.b.v. wegverbreding Langstraat

12 Raadsvoorstel inzake realisatie wandelroutenetwerk Land van Cuijk, Veghel en Boekel.

12a Brief van Minister Donner inzake aanpak agressie en geweld tegen politiek ambtsdragers

13 Vaststelling notulen raadsvergadering van 7 april 2011

14 Mededelingen en ingekomen stukken

15 Rondvraag

16 Sluiting

Bijgevoegde documenten