Vergadering Gemeenteraad 07-04-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel tot wijziging van de Criteria voor inschrijving en toewijzing van bouwgrond en projectmatig gebouwde woningen

6 Raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van krediet t.b.v. reconstructie Vosdeel

7 Raadsvoorstel inzake voorontwerp Randweg Boekel en visie op de dorpsmantel

8 Raadsvoorstel inzake Meerjaren Onderhoudsplan 2011-2020 gemeentelijke gebouwen

9 Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2011 GGD Hart voor Brabant

10 Raadsvoorstel inzake kadernota 2012 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

11 Raadsvoorstel inzake Stichting Leergeld en Declaratiefonds Gemeente Boekel

12 Initiatiefvoorstel tot verlenging van de ontheffing van het woonplaatsvereiste t.b.v. wethouder T.A.M. van de Loo

13 Raadsvoorstel inzake Kadernota 2012 Brabants Historisch Informatiecentrum

14 Raadsvoorstel inzake Beleidskader 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord

15 Vaststelling notulen raadsvergadering 17 februari 2011

Bijgevoegde documenten

16 Mededelingen en ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

17 Rondvraag

Bijgevoegde documenten

18 Sluiting

Bijgevoegde documenten