Vergadering Gemeenteraad 17-02-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30

De raadsvoorstellen gemarkeerd met een * worden door de vz bij de vaststelling van de agenda voorgedragen als hamerstuk.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake renovatie podiumzaal Nia Domo

6 Raadsvoorstel inzake kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 en uitvoeringsnota 2011-2012

7 Raadsvoorstel inzake jaarverslag Monumentencommissie 2010 *

8 Raadsvoorstel inzake kadernotitie Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015

9 Vaststelling notulen raadsvergadering 16 december 2010

Bijgevoegde documenten

10 Mededelingen en ingekomen stukken

11 Rondvraag

12 Sluiting

Bijgevoegde documenten