Vergadering Gemeenteraad 15-12-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:P.M.J.H. (Pierre) Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de agenda

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Strategische visie Boekel 2025.

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening basisregistratie personen Boekel en intrekking van de Verordening GBA.

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Boekel 2010.

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Bestuursrapportage 2011.

9 Raadsvoorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2012.

10 Raadsvoorstel tot vaststelleing van de verordening onroerende zaakbelastingen 2012.

11 Raadsvoorstel tot vaststelling van het Controle- & rapportageprotocol Accountantscontrole 2011.

12 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de grondprijzen en de fondsen voor 2012.

13 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 14e serie wijzigingen van de Bouwverordening.

14 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Rietven 8-14 Boekel.

15 Raadsvoorstel tot vaststelling van de afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel.

16 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Declaratiefonds 2011.

17 Raadsvoorstel inzake het Beleidsplan Wmo 2012-2015.

18 Raadsvoorstel inzake stimuleringsregeling maatschappelijke stage.

19 Raadsvoorstel inzake herziening subsidiering muziekonderwijs

20 Raadsvoorstel tot vaststelling van de gebiedsvisie ‘De Groene Ladder’.

21 Vaststelling notulen raadsvergadering van 13 oktober 2011.

22 Mededelingen en ingekomen stukken.

23 Rondvraag

24 Sluiting

Bijgevoegde documenten