Vergadering Gemeenteraad 16-12-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:P.M.J.H. Bos
Dit item is verlopen op 01-05-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening.

2 Vaststellen van de agenda.

3 Spreekrecht voor burgers.

4 Trekking van het stemnummer.

5 Raadsvoorstel tot regeling van de vervanging van collegeleden bij rampen.

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2011.

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van de brandbeveiligingsverordening Boekel 2010.

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van het Controle- en rapportageprotocol accountants-controle jaarrekening 2010.

9 Raadsvoorstel tot vaststelling van de bestuursrapportage 2010.

10 Raadsvoorstel tot vaststellen van de verordening onroerende zaakbelastingen 2011.

10a Prijsstelling verkavelde percelen oostrand De Donk fase 1

11 Raadsvoorstel tot vaststellling van de Telecommunicatieverordening Gemeente Boekel 2011.

12 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Boekel.

13 Raadsvoorstel tot vaststelling van de centrumvisie voor Boekel.

14 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Woonvisie 2010-2020 Gemeente Boekel.

15 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Erfgoedverordening Boekel 2010.

16 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 13e serie wijzigingen van de bouwverordening.

17 Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondprijzen en de afdracht voor fondsvorming 2011.

18 Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening op de warenmarkt(en) Gemeente Boekel 2011.

19 Raadsvoorstel tot vaststelling van het handhavingsbeleid fysieke leefomgeving gemeente Boekel 2011-2014.

20 Raadsvoorstel tot vaststellilng van de handhavingsverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ 2011.

21 Raadsvoorstel tot vaststelling van de regionale Visie Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2012-2015.

22 Vaststelling notulen raadsvergaderingen van 14 oktober en 4 november 2010.

23 Mededelingen en ingekomen stukken.

Bijgevoegde documenten

24 Rondvraag.

25 Sluiting.

Bijgevoegde documenten