Vergadering Gemeenteraad 14-10-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:P.M.J.H. Bos

De agendapunten gemarkeerd met een * worden in het presidium voorgedragen als een hamerstuk.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel inzake klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2009

6 Raadsvoorstel inzake integratie jeugdgezondheidszorg

7 Raadsvoorstel inzake heroriëntatie jongerenwerk Boekel-Venhorst

8 Raadsvoorstel tot het vaststellen van verordeningen in het kader van de Wet investeren in jongeren 2011

9 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2011

10 Raadsvoorstel inzake uitvoering Wet Kinderopvang

11 Raadsvoorstel inzake voorontwerp en kredietaanvraag centralisatie binnensport.

12 Raadsvoorstel inzake vaststelling middengebied tracé en ontwerpuitgangspunten Randweg Boekel

13 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zijp 1A te Boekel

14 Raadsvoorstel inzake Ruimte voor Ruimte en Buitengebiedbeleid

15 Vaststelling notulen raadsvergadering van 8 juli 2010

16 Mededelingen en ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

17 Rondvraag

18 Sluiting

Bijgevoegde documenten