Vergadering Gemeenteraad 08-07-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:P.M.J.H. Bos
Dit item is verlopen op 01-05-2018.

De agendapunten gemarkeerd met een * worden in het presidium voorgedragen als een hamerstuk.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht voor burgers

4 Trekking van het stemnummer

5 Raadsvoorstel tot wijziging van de criteria voor inschrijving en toewijzing van bouwgrond en projectmatig gebouwde woningen.

6 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Woningen Daniel de Brouwerstraat.*

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Elzen 16 te Boekel.

8 Raadsvoorstel inzake de verkoop van 8 bouwkavels op het MOB-complex aan SIR-55.*

9 Raadsvoorstel inzake het inzetten van de aangekochte GGZ gronden t.b.v. waterberging Landmeerseloop en groencompensatie LOG.

10 Raadsvoorstel inzake stand van zaken uitvoering beleidsplan Wmo 2008-2010.*

11 Raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2010-2011 van het Centrum voor Jeugd en Gezin Boekel.*

12 Raadsvoorstel inzake controle PGB Hulp bij het huishouden 2009.

13 Raadsvoorstel tot vaststelling van het integraal dorpsontwikkelingsprogramma Boekel. (Idop)*

14 Raadsvoorstel tot vaststelling van de voorjaarsnota 2010

15 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Boekel 2010.*

16 Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de legesverordening.

17 Raadsvoorstel inzake het aanwijzen van personen in samenwerkingsverbaqnden en organisaties.

17a Motie ingediend door DOP, GBV en BW inzake Nia Domo

18 Vaststelling notulen raadsvergadering van 20 mei 2010.

19 Mededelingen en ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

20 Rondvraag

Bijgevoegde documenten

21 Sluiting

Bijgevoegde documenten