Vergadering Gemeenteraad 20-05-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:P.M.J.H. Bos

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling van de agenda

3 Trekking van het stemnummer

Bijgevoegde documenten

4 Spreekrecht voor burgers

Bijgevoegde documenten

5 Initiatiefvoorstel inzake coalitieakkoord 2010-2014.

6 Raadsvoorstel m.b.t. de instelling en samenstelling van raadscommissies alsmede m.b.t. de benoeming van een waarnemend voorzitter van de raad.

7 Raadsvoorstel tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2009.

8 Raadsvoorstel inzake Boekel op weg naar een reëel sluitende begroting.

9 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Vale Peelweg 4.

10 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “36 Zorgwoningen Rutger van Herpenstraat”.

11 Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2010.

12 Raadsvoorstel inzake financiële bijdrage aanleg motorcrosscentrum De Peel.

13 Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2010/begroting 2011 GGD Hart voor Brabant.

14 Raadsvoorstel tot vaststelling van de Afstemmingsverordening WWB 2010 Gemeente Boekel.

15 Raadsvoorstel inzake centralisatie binnensport Boekel.

16 Vaststelling notulen raadsvergadering van 25 februari, 10 en 11 maart en 15 april 2010.

Bijgevoegde documenten

17 Mededelingen en ingekomen stukken.

Bijgevoegde documenten

18 Rondvraag.

Bijgevoegde documenten

19 Sluiting.

Bijgevoegde documenten