Daarbij gelden de volgende bepalingen:
    
A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS

 1. Bij Team Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer in het buitenland aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.


B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.


Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door :
Team Verkiezingen
Sint Agathaplein 2
5427 AB Boekel

Plaats: Boekel
Datum: maandag 8 februari 2021