Regeling presentiegelden verkiezingen

Lees hier de Regeling presentiegelden verkiezingen.

Verkiezingskalender gemeenteraad 2022

Bekijk hier de verkiezingskalender gemeenteraad 2022. (PDF, 67.5 kB)

Openbare kennisgeving geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen

Bekijk hier de openbare kennisgeving geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen. (PDF, 40.3 kB)

OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen)

Het programma Ondersteunende Software Verkiezingen 2020 Politieke Partij (OSV2020-PP) is beschikbaar is op de website van de Kiesraad. Politieke partijen die deel willen nemen aan de gemeenteraadsverkiezing kunnen met dit programma kandidatenlijsten opstellen en de benodigde documenten aanmaken.

U kunt het programma OSV2020-PP downloaden van de website van de Kiesraad.

U vindt in het bestand het installatieprogramma en een installatiehandleiding, een uitgebreide handleiding voor het gebruik van het programma en een korte handleiding.
Op de website van de Kiesraad vindt u de volgende aanvullende informatie over het gebruik van het programma OSV2020-PP:

 • Instructie vaststellen authenticiteit OSV2020-PP
 • Hashcode voor OSV2020-PP
 • Systeemvereisten
 • Procedure kandidaatstelling

Als u problemen heeft bij het downloaden, installeren of gebruik van het programma, kunt u contact opnemen met de helpdesk van Elect-IT, tel. 0318-765000. De gemeente Boekel heeft hiervoor een helpdeskovereenkomst afgesloten.


Er zijn online trainingen te volgen voor het gebruik van het programma OSV2020-PP. Inschrijven hiervoor kan via: https://www.aanmelder.nl/129504

Kandidaatstelling

31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Op die dag moeten alle partijen de kandidatenlijsten inleveren bij het centraal stembureau.


Kandidatenlijst
Kandidaten moeten om benoemd te kunnen worden voor de gemeenteraad:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • wonen in de gemeente waarvoor de verkiezing plaatsvindt, en
 • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht

Leeftijd
De toetsdatum van de woonplaats en de leeftijdsvereiste is de dag van (eventuele) toelating tot de gemeenteraad. Een kandidaat die jonger dan 18 jaar is, mag weliswaar op de kandidatenlijst worden geplaatst, maar moet meerderjarig worden tijdens de zittingsduur van de nieuw te kiezen gemeenteraad en kan pas worden toegelaten op het moment dat hij of zij 18 jaar wordt.

Woonplaats
Op het moment van kandidaatstelling hoeven de kandidaten (nog) niet in de gemeente te wonen waar zij verkiesbaar zijn. Kandidaten die nog niet wonen in de gemeente waarvoor zij verkiesbaar zijn, moeten wel verklaren dat zij van plan zijn om te verhuizen wanneer zij in de gemeenteraad komen. Deze verklaring moet bij de kandidaatstelling worden ingeleverd.

Nationaliteit
Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen voorwaarde voor de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. EU-onderdanen of mensen die minstens 5 jaar onafgebroken in Nederland hebben gewoond kunnen gemeenteraadslid worden.

Aantal kandidaten
Een nieuwe politieke partij mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten. Dit geldt ook voor een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels bezet. Een politieke partij die al 16 zetels heeft of meer in de gemeenteraad mag maximaal 80 kandidaten op de lijst zetten.

**Maken kandidatenlijst**
De kandidatenlijst maakt u in OSV. Alle documenten die u nodig heeft voor de kandidaatstelling kunt u ook via OSV aanmaken. U kunt OSV gratis verkrijgen bij de Kiesraad. Meer informatie over OSV vindt u op de website van de Kiesraad.

Tevens kunnen partijen zich inschrijven voor een online training voor het gebruik van OSV. Op www.aanmelder.nl\129504 kan iedere politieke partij binnen de gemeente Boekel die een instructie wil volgen zich hiervoor aanmelden.

Let erop dat de gegevens van de kandidaten exact overeen komen met de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt zelf kiezen of u (m)/(v) achter de naam wilt plaatsen en of u wel of geen voornamen vermeldt. De kandidaten worden uiteindelijk op het stembiljet vermeld, zoals op de kandidatenlijst is aangegeven (m.u.v. het adres).

Waarborgen kandidaatstelling
Partijen die nu geen zetel hebben in de gemeenteraad, moeten een waarborgsom van € 225 betalen voor de kandidaatstelling. Dit bedrag moet uiterlijk 31 januari 2022 zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL77 BNGH 0285 0012 64 van de gemeente Boekel, onder vermelding van:

 • waarborgsom kandidaatstelling
 • de naam van de politieke groepering

Als het bedrag op de rekening staat, ontvangt u een bewijs van betaling. Dit heeft u nodig voor de kandidaatstelling. De waarborgsom krijgt u niet terug als het aantal stemmen lager is dan 75% van de kiesdeler en aan de desbetreffende groepering geen zetel is toegewezen. Ook krijgt u de waarborgsom niet terug als u geen geldige kandidatenlijst inlevert.

Inleveren bij kandidaatstelling
Bij de kandidaatstelling levert u het volgende in:

 • De kandidatenlijst;
 • Een verklaring van de gemachtigde van de politieke partij waarin de bevoegdheid wordt verleend aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is, tenzij de gemachtigde zelf de lijst inlevert;
 • Een verklaring van instemming met de kandidaatstelling van iedere kandidaat;
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat (voor- en achterkant in verband met het Burgerservicenummer);
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de inleveraar;
 • Indien van toepassing een verklaring van de gemachtigde van de partij (van meerdere partijen), dat de inleveraar bevoegd is om aanduidingen samen te voegen;
 • Eventueel: vestigingsverklaringen van kandidaten die nu (nog) niet in de gemeente Boekel wonen, dat zij bij benoeming in de nieuwe gemeenteraad in de gemeente Boekel gaan wonen.

Partijen die nu geen deel uitmaken van de gemeenteraad moeten daarnaast ook inleveren:

 • Ten minste 20 ondersteuningsverklaringen (mogelijk van 3 t/m 31 januari 2022);
 • Een bewijs van betaling van de waarborgsom van € 225,00.

Voorinlevering
Op 24 of 27 januari kunt u een afspraak maken voor voorinlevering van de bescheiden. Wij controleren dan alvast of uw documenten in orde zijn. Een afspraak hiervoor kunt u maken door tijdig een mail te sturen naar verkiezingen@boekel.nl. Wij adviseren u van deze mogelijkheid gebruik te maken, om te voorkomen dat u in de officiële procedure rond de kandidaatstelling voor vervelende situaties komt te staan. Ook als u gebruik maakt van de voorinlevering bent u verplicht de kandidatenlijst en de andere stukken op de dag van de kandidaatstelling op 31 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur officieel in te dienen. Dit duurt wel minder lang als u gebruik heeft gemaakt van de voorinlevering.

Dag van de kandidaatstelling
31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Op die dag moet u tussen 9.00 en 17.00 uur officieel de kandidatenlijst en alle bijbehorende stukken indienen. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken met ons om te voorkomen dat u moet wachten. Als u gebruik maakt van de voorinlevering, kunt u gelijk een afspraak voor de definitieve inlevering maken. Wilt u al eerder een afspraak maken om zeker te zijn van een bepaalde tijd? Dan kunt u een mail sturen naar verkiezingen@boekel.nl.

Verzuimen
Op 1 februari 2022, de dag na de dag van kandidaatstelling, onderzoekt het centraal stembureau om 16.00 uur in een niet-openbare zitting de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de geplaatste aanduiding. Als er bij het onderzoek naar de ingeleverde kandidatenlijsten verzuimen blijken - er ontbreken bijvoorbeeld stukken - dan stelt het centraal stembureau de inleveraar van de kandidatenlijst hiervan op de hoogte. Deze kan de verzuimen herstellen op woensdag 2, donderdag 3 februari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur.

Definitief besluit geldigheid kandidatenlijsten
Op 4 februari 2022 om 10:00 uur maakt het centraal stembureau in een openbare zitting het definitieve besluit bekend over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten. Ook worden in deze zitting de geldige lijsten genummerd. Van de zitting voor het vaststellen van de geldigheid en nummering van kandidatenlijsten maakt het centraal stembureau een proces-verbaal op en legt dit ter inzage.

Nummering kandidatenlijsten
Eerst worden de lijsten genummerd van groeperingen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de groeperingen bij die verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De groepering die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz. Nieuwe partijen volgen daarna. Wanneer er meerdere nieuwe partijen zijn, wordt er geloot tussen deze nieuwe partijen.

Campagnevoering bij verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad 16 maart 2022

Aanplakborden voor politieke partijen, de “reguliere houten publicatieborden”

Politieke groeperingen kunnen voor een verkiezing affiches plakken op speciaal daartoe aangewezen verkiezingsborden, de zgn reguliere houten publicatieborden. Deze borden zullen vanaf week 3 van 2022 op de volgende locaties in de gemeente worden geplaatst:

 1. Hoek de Raadstraat – Kennedystraat
 2. Tegenover de Bosberg. Huisnr 94
 3. Hoek Kievitlaan - Patrijslaan
 4. Hoek Donkstraat - Grootveld nabij dierenwei
 5. Hoek De Vlonder - Julianastraat nabij de brandweerkazerne
 6. Hoek Irenestraat – van der Horststraat
 7.  Hoek Kluisstraat-Dan. De Brouwerstraat (huize padua)
 8. Hoek Statenweg – Sint Josephplein (Venhorst)
 9. Hoek Zanddelweg – de Biezen nabij dierenwei (venhorst

Via de affiches kunnen politieke partijen aan de kiezers kenbaar maken wat hun inzet is voor de aankomende verkiezing. Het is voor derden niet toegestaan reclame- of andere uitingen aan te brengen op deze borden.

Regels voor plakken

ER wordt NIET gehandhaafd op plakacties van de partijen op deze borden. Is uw poster overplakt, kunt U opnieuw een poster aanbrengen.

 • Het gebruik van de borden is voor alle partijen gratis.
 • Gebruikmaken van een goede kwaliteit behangplaksel. Geen andere hechtmiddelen te gebruiken; zoals andersoortige lijm of punaises/ spijkers in verband met mogelijke beschadiging van de borden.
 • Plakken mag alleen op de voorkant van de borden, niet op de achterkant.
 • Geen affiches aanbrengen die in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezingen, de openbare orde en/of de goede zeden.

Plaatsen van verkiezingsborden

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 kunnen politieke partijen 20 verkiezingsborden per politieke partij plaatsen onder de volgende voorwaarden:

 • De verkeersveiligheid wordt gewaarborgd.
 • De borden worden op minimaal 2,20 meter hoogte geplaatst.
 • De borden worden rechtopstaande geplaatst (de korte kant horizontaal).
 • De borden worden vervaardigd van deugdelijk materiaal.
 • De borden worden aan de lantaarnpaal bevestigd zonder dat daarbij in de lantaarnpaal wordt geboord en zonder dat de laklaag wordt beschadigd.
 • Indien onderhoud noodzakelijk is, wordt dit uitgevoerd door de betreffende politieke partij.
 • De grootte van het bord is minimaal A3 en maximaal A1.
 • Per blokje van vijf lantaarnpalen wordt er één bord per politieke partij geplaatst. De aangewezen lantaarnpalen zijn onderstaand aangeduid.
 • Het is aan de politieke partijen onderling om te bepalen wie welke lantaarnpaal kiest.
 • Na iedere 4 lantaarnpalen blijft een aantal lantaarnpalen leeg.
 • Deze borden worden alleen op hoofdwegen binnen de bebouwde kom geplaatst.
 • De verkiezingsborden worden uiterlijk zondag 3 april 2022 opgeruimd door de partijen zelf.

De straten en genummerde lantaarnpalen waar de borden worden toegestaan zijn:

Boekel

Julianastraat

 • Nr. 16, 1, 2 en 3
 • Nr. 10a, 11, 12 en 13

Kerkstraat  

 • Nr. 1 t/m 4

Bergstraat  

 • Nr. 2, 3, 4 en 8
 • Nr. 8 t/m 11
 • Nr. 13 t/m 16
 • Nr. 23 t/m 26

Erpseweg  

 • Nr. 5 t/m 8

Wilhelminastraat 

 • Nr. 3 t/m 6
 • Nr. 13 t/m 16

Kennedystraat 

 • Nr. 12 t/m 15

St. Agathaplein 

 • Nr. 4, 5, 7, 9

Rutger van Herpenstraat

 • Nr. 12 t/m 15

Arendstraat 

 • Nr. 7, 8, 9, 9a

Donkstraat 

 • Nr. 4, 5, 5a, 6     


Venhorst

Statenweg  

 • Nr. 13a, 14, 15, 16
 • Nr.  25, 26, 27, 28

Sint Josephplein 

 • Nr. 2 t/m 5
 • Nr. 21 t/m 24

Zanddelweg 

 • Nr. 5 t/m 8

Daarnaast worden de 9 aanplakborden op de gebruikelijke plaatsen neergezet.

Kandidaatstelling

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Boekel maakt het volgende bekend:

 • Op maandag 31 januari 2022 is de Dag van Kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing 2022. Partijen die willen meedoen bij de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Boekel leveren een kandidatenlijst in bij het centraal stembureau.

Wat moet u weten:

 1. De kandidatenlijst inleveren kan op 31 januari 2022 tussen 9.00 en 17.00 uur. Maak hiervoor een afspraak tijdens de voorinlevering als u hiervan gebruikmaakt of via verkiezingen@boekel.nl.
 2. Alleen iemand die bevoegd is om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezing voor maart 2022 kan de lijst inleveren.
 3. De lijst bevat minimaal 1 en maximaal 50 kandidaten.

Wat levert u in:

 • Een kandidatenlijst (model H1);
 • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke partij. Hiermee mag de inleveraar de aanduiding van de partij boven deze lijst plaatsen (model H3-1 of H3-2 bij een lijstverbinding);
 • Bij een nieuwe registratie: minimaal 20 ondersteuningsverklaringen (model H4);
 • Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9);
 • Kopie ( voor en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat die géén lid is van de huidige gemeenteraad plus een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de inleveraar;
 • Bij een nieuwe registratie: verklaring van de ontvangen waarborgsom (model H14).

Kandidatenlijsten (H1) en het originele proces verbaal (l1)

De kandidatenlijsten (H1) en het originele proces verbaal (I1) liggen ter inzage bij Team Verkiezingen op het gemeentehuis. Wilt u deze stukken inzien, belt u dan om een afspraak te maken.
Het telefoonnummer is 0492-326800.

Model I 1 Proces-verbaal onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten (PDF, 35.9 kB)

Het originele proces verbaal (I4) ligt ter inzage bij Team Verkiezingen op het gemeentehuis. Wilt u deze stukken inzien, belt u dan om een afspraak te maken. Het telefoonnummer is 0492-326800.

Model_1-4 tdv ter inzage (PDF, 149.3 kB)

Publicatie nummering kandidatenlijsten (PDF, 83.8 kB)

Publicatie kandidatenlijsten (PDF, 64.0 kB)

4 OK stemmen bij volmacht (PDF, 13.2 kB)

openbare kennisgeving gemeenteraadsverkiezingen 2022 (PDF, 131.5 kB)

Kandidatenlijst in gesproken vorm

Ga hier naar de kandidatenlijst in gesproken vorm.